Προς ένα παιδαγωγικό πλαίσιο του Ιστού 2.0: Σχεδιασμός και αποτίμηση ενός προγράμματος προετοιμασίας εκπαιδευτικών

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αποτίμηση ενός προγράμματος προετοιμασίας εκπαιδευτικών με στόχο την αποτελεσματική ενσωμάτωση του Ιστού 2.0 στην πρακτική της σχολικής τάξης. Η έρευνα σχεδιάστηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Web2.0 ERC, το οποίο επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου παιδαγωγικού πλαισίου χρήσης του εκπαιδευτικού Ιστού 2.0. Ο σχεδιασμός των πιλοτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης στην Ελλάδα και το Παιδαγωγικό Πλαίσιο του Ιστού 2.0 διαμορφώθηκαν με βάση το μοντέλο της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου και την προσέγγιση της Αυθεντικής Μάθησης. Τα πρώτα αποτελέσματα της αποτίμησης του προγράμματος έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ανέπτυξαν θετικές στάσεις για τα εκπαιδευτικά οφέλη του Ιστού 2.0 και έδειξαν προθυμία να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν τεχνολογίες Web 2.0 στην τάξη τους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 65)