Προς µια κοινή συµφωνία πάνω στη διδασκαλία της Πληροφορικής Μια παραστατική κοινοποίηση της δοµής του µαθήµατος

Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να συμβάλλει στην επίτευξη μιας συμφωνίας πάνω στους στόχους και τη συγκρότηση της διδασκαλίας της Πληροφορικής. Της συμφωνίας όμως πρέπει να προηγείται η βαθιά κατανόηση της δομής του μαθήματος, τόσο από τους διδάσκοντες, όσο και από τους μαθητές. Τα διαφορετικά στοιχεία του μαθήματος, όπως θεωρία, προγραμματισμός, λειτουργία και εφαρμογές απαιτούν πολυμορφική διδασκαλία και διαρκή εναλλαγή ρόλων από το διδάσκοντα. Η παρουσίαση και η αξιολόγηση όλων των διδακτικών βημάτων θα μπορούσε να γίνει μέσα από τη χρήση εργαλείων αναπαράστασης και οπτικοποίησης. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε μια εγρήγορση από τη μεριά καθηγητών και μαθητών καθώς και σε μεγιστοποίηση της αξίας του μαθήματος.
(Πλήθος ανακτήσεων: 706)