Προδιαγραφές Σχεδιασμού Προγράμματος Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Εκπαιδευτικών με τη Χρήση των ΤΠΕ

Πάντοτε στο προσκήνιο, η συζήτηση για την επιμόρφωση και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, συνδέεται με οριοθετήσεις που αφορούν στην ποιότητα και αποτελεσματικότητα του σχολικού συστήματος. Η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης διανοίγει προοπτικές αναβάθμισης, με την προϋπόθεση της διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου παιδαγωγικού μοντέλου για την υλοποίηση επιμορφωτικών παρεμβάσεων. Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας έρευνας ποιοτικού χαρακτήρα, σχετικά με τις επιμορφωτικές ανάγκες, τις στάσεις και προτιμήσεις των εκπαιδευτικών για συγκεκριμένες παραμέτρους δομής και οργάνωσης εξ αποστάσεως προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης. Η εργασία διευρύνει τη συζήτηση για την επέκταση της εκπαίδευσης από απόσταση στην επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα για την πρακτική αξιοποίηση των ερευνητικών ευρημάτων αναφορικά με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη αντίστοιχων προγραμμάτων. Επιπρόσθετα, η συλλογή δεδομένων και η διαμόρφωση ενός επιμορφωτικού προτύπου εισφέρουν στην έρευνα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 30)