Πρακτική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής: Μια προσέγγιση Μικτής Μάθησης

Η εργασία αυτή αφορά στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση ενός προγράμματος εκπαίδευσης για τους Υπευθύνους των Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και τα στελέχη των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε μέσα από ένα μοντέλο μικτής εκπαίδευσης που περιλάμβανε εκπαιδευτική συνάντηση, επιτόπια εκπαίδευση και σύγχρονη τηλεκπαίδευση. Η έρευνα είχε ως στόχο να διερευνήσει τις προσωπικές απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς την ικανοποίησή τους από την παρακολούθηση του προγράμματος. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί έμειναν ικανοποιημένοι από το μοντέλο μικτής μάθησης που εφαρμόστηκε και επεσήμαναν μια σειρά από στοιχεία που θα βελτίωναν την αποτελεσματικότητα του προγράμματος εκπαίδευσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 784)