Πρακτικές Ψηφιακού Γραμματισμού και Χρήση των Ιστολογιών (Blogs): Βιβλιογραφική Επισκόπηση

Στο παρόν άρθρο επιχειρείται μία επισκόπηση της έρευνας που σχετίζεται με τα ιστολόγια ως περιβάλλοντα πρακτικών ψηφιακού γραμματισμού, προκειμένου να αναδειχθούν τα κυριότερα ερευνητικά ερωτήματα και πορίσματα και να αναζητηθούν πιθανά ερευνητικά κενά. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται μία σύντομη εισαγωγή στην ιστορία και τα χαρακτηριστικά των ιστολογίων, ακολουθεί στο δεύτερο μέρος η θεωρία στην οποία στηρίχτηκε η ταξινόμηση των ερευνών που μελετήθηκαν και στο τρίτο η παρουσίαση της σχετικής βιβλιογραφίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 766)