Πώς η προσωπικότητα επηρεάζει τη μάθηση σε συνεργατικές δραστηριότητες με τη χρήση wikis;

Η επίδραση των μη γνωστικού τύπου χαρακτηριστικών των φοιτητών στη μάθηση σε τεχνολογικά διαμεσολαβούμενες δραστηριότητες αποτελεί ένα ζήτημα που δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Ο στόχος της έρευνας είναι να διερευνηθεί η σχέση ανάμεσα στα χαρακτηριστικά προσωπικότητας των φοιτητών (με τη χρήση του Big Five τεστ προσωπικότητας) και τη μαθησιακή τους επίδοση στο πλαίσιο μιας οργανωμένης δραστηριότητας με τη χρήση wiki. 84 φοιτητές πανεπιστημιακού τμήματος συμμετείχαν στην έρευνα χρησιμοποιώντας την τεχνολογία wiki για να μάθουν βασικά ζητήματα και εφαρμογές της μάθησης με χρήση φορητών συσκευών (mobile learning). Η ανάλυση των αποτελεσμάτων κατέδειξε αρνητική συσχέτιση μεταξύ της μαθησιακής βελτίωσης, όπως αυτή μετρήθηκε με ένα pre-post ερωτηματολόγιο, και της εξωστρέφειας των φοιτητών. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, η ευσυνειδησία, είχε θετική συσχέτιση με τον αριθμό ενεργειών των φοιτητών στο wiki.
(Πλήθος ανακτήσεων: 9)