Πως αντιλαμβάνονται το ρόλο τους οι Επιστημονικές Ενώσεις στο χώρο της Εκπαίδευσης ως προς τη διαδικασία ένταξης των ΤΠΕ στο Ελληνικό σχολείο

Τα τελευταία είκοσι χρόνια υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία γύρω από τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση αλλά και το ρόλο που καλούνται να παίξουν αυτές στη διαδικασία επαναπροσδιορισμού των εκπαιδευτικών στόχων του σχολείου στο πλαίσιο της Κοινωνίας της Γνώσης. Αν και υπάρχει συμφωνία ως προς την αναγκαιότητα της ένταξης των ΤΠΕ, διαπιστώνεται έντονος προβληματισμός σχετικά με τη διαδικασία της ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, μια διαδικασία που συχνά αποτελεί αντικείμενο εκπαιδευτικής πολιτικής. Στη συζήτηση αυτή πρωταγωνιστικό ρόλο μπορούν να παίξουν οι επιστημονικές ενώσεις που εμπεριέχουν στα ενδιαφέροντά τους την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εμπλουτίσει τη συζήτηση αυτή παρουσιάζοντας το πως αντιλαμβάνονται το ρόλο τους οι επιστημονικές ενώσεις ως προς τη διαδικασία ένταξης των ΤΠΕ στο ελληνική σχολική πραγματικότητα. Η εργασία αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας που πραγματοποιήθηκε τη διετία 2007 - 2008 και ολοκληρώθηκε το φθινόπωρο του 2008, στο πλαίσιο ενός προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 58)