Πολυτροπική αναπαράσταση της Ιλιάδας με αξιοποίηση λογισμικού ψηφιακών κόμικς

Η παρούσα εισήγηση συνιστά μια πρόταση αξιοποίησης του λογισμικού δημιουργίας ψηφιακών κόμικς ComicLab στο μάθημα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας στη Β΄ Γυμνασίου. Πρόκειται για ένα πιλοτικό εργαστήριο διασκευής αποσπασμάτων της Ιλιάδας από μαθητές/τριες σε κόμικς που εφαρμόστηκε τη σχολική χρονιά 2009-2010 στο Βαρβάκειο Πειραματικό Γυμνάσιο. Στόχος του εκπαιδευτικού σεναρίου, που υποστηρίζει τη συγκεκριμένη εφαρμογή, είναι η ανανέωση του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών για το αρχαίο κείμενο, η ανάπτυξη εκ μέρους τους στρατηγικών και δεξιοτήτων πολιτισμικού γραμματισμού και η υιοθέτηση εκ μέρους τους ενεργού ρόλου στη μαθησιακή διαδικασία. Ο σχεδιασμός συνάδει προς τους αρχαιογνωστικούς και ανθρωπογνωστικούς σκοπούς των ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ του μαθήματος και υλοποιείται σε πέντε φάσεις. Κινείται εντός του πεδίου της εμπλαισιωμένης μάθησης και υιοθετεί τη μέθοδο project. Τόσο το τελικό προϊόν όσο και η μαθησιακή διαδικασία αποτιμώνται με βάση ρουμπρίκες διαβαθμισμένης αξιολόγησης και με τη χρήση ερωτηματολογίου. Τα συμπεράσματα από την εφαρμογή επιβεβαιώνουν την ανάγκη ανανέωσης των διδακτικών πρακτικών στο μάθημα
(Πλήθος ανακτήσεων: 159)