Πολυμεσική εφαρμογή κινούμενων σχεδίων για την εξοικείωση των μαθητών του δημοτικού με τις φυσικές επιστήμες

Στην παρούσα εργασία, επιδιώκεται να χρησιμοποιηθεί ένας νέος αλλά και παράλληλα οικείος προς τα παιδιά–μαθητές τρόπος παρουσίασης ορισμένων θεματικών ενοτήτων του μαθήματος «Ερευνώ και ανακαλύπτω», κάνοντας χρήση της εικόνας και του animation. Τα κινούμενα σχέδια που δομούν την εργασία, δημιουργήθηκαν σε μια προσπάθεια να αναπτυχθεί αλλά και να εφαρμοστεί μια καινοτόμος στρατηγική διδασκαλίας και εκμάθησης στο χώρο του σχολείου, με βάση καταξιωμένες παιδαγωγικές θεωρίες (δομητιστικά περιβάλλοντα, ομαδοσυνεργατικά μοντέλα) στο χώρο των φυσικών επιστημών. Η συγκεκριμένη πολυμεσική εφαρμογή απευθύνεται σε μαθητές της Ε΄ Τάξης του Δημοτικού σχολείου.Καλύπτει τις θεματικές ενότητες διαλύματα, μόρια, αλληλεπιδράσεις ουσιών-χημικά φαινόμενα, άτομα-στοιχεία και χημικές ενώσεις και συνοδεύεται από φύλλα εργασίας. Αποσκοπεί στο να προκαλέσει με ευχάριστο τρόπο το ενδιαφέρον του μαθητή και να γίνει σύνδεση των φυσικών επιστημών με την καθημερινή ζωή.
(Πλήθος ανακτήσεων: 992)