Πολλαπλές αναπαραστάσεις βασικών εννοιών και οι δυνατότητες ασύγχρονης επικοινωνίας

Η εργασία αυτή περιγράφει ένα εργαλείο ασύγχρονης επικοινωνίας, το εργαλείο CELSIA, το οποίο αναπτύσσεται για να αξιοποιηθεί η προστιθέμενη αξία των πολλαπλών οπτικών ενός γνωστικού αντικειμένου με πολυμέσα στη διδακτική διαδικασία και να ενισχυθεί η συνεργασία, η επικοινωνία, η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα των μαθητών μέσα από ασύγχρονες διαδικασίες επικοινωνίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 589)