Πολιτιστικό Πρόγραμμα «Λογοτεχνία και Ζωγραφική»: Μία Αφορμή για Χρήση της Τεχνολογίας με Έμφαση στην Έρευνα και τη Δημιουργικότητα των Μαθητών

Στην παρούσα εισήγηση γίνεται παρουσίαση ενός εκπαιδευτικού πολιτιστικού προγράμματος, όπου κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας μελετήθηκαν με σκοπό τη διαθεματική προσέγγισή τους μέσω της εικαστικής δημιουργίας. Στόχος ήταν η ζωγραφική αναπαράσταση σκηνών από τα εν λόγω κείμενα. Σημαντική αποδείχτηκε η χρήση των ΤΠΕ: Διαδίκτυο, Επεξεργασία Κειμένου, Ψηφιακή Σάρωση. Συγκεφαλαιώνοντας θα μπορούσαμε να πούμε ότι έγινε προσπάθεια :1) για μια δημιουργική σύζευξη της λογοτεχνίας και της τεχνολογίας, 2) για να παρουσιαστεί η επίδραση που μπορεί να έχει η λογοτεχνία στη ζωγραφική και 3) για την εφαρμογή της χρήσης των ΤΠΕ σε ένα κατ’ ουσίαν θεωρητικό μάθημα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1110)