Πλατφόρμα e-class: χρήση και αποδοχή από σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας

Στις μέρες μας, στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, γίνονται πολλές προσπάθειες ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εκπαιδευτικές πλατφόρμες ανοικτού κώδικα χρησιμοποιoύνται για τη διαχείριση της ηλεκτρονικής μάθησης, στο πλαίσιο της εξ’ αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης αλλά και της ενίσχυσης της παραδοσιακής διδασκαλίας στην τάξη. Στην εισήγηση αυτή, παρουσιάζουμε την αποδοχή που έχει από τους σπουδαστές των Τμημάτων Πληροφορικής και Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι Αθήνας η ασύγχρονη πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης ανοικτού κώδικα e-class. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε παράλληλα στα δυο τμήματα και τα επιμέρους αποτελέσματα μελετήθηκαν ανεξάρτητα αλλά και σε συσχετισμό μεταξύ τους για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σε σχέση με τη χρήση της πλατφόρμας από έμπειρους και μη σπουδαστές στη χρήση νέων τεχνολογιών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 578)