Πλαίσιο εκπαίδευσης STE(A)M στο νηπιαγωγείο: μια πρώτη διερεύνηση

Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον για τη προσέγγιση STE(A)M (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) αυξάνεται ολοένα και περισσότερο σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει, το νηπιαγωγείο δεν δύναται να παραμένει αδιάφορο στις εξελίξεις. Έτσι, η προσέγγιση STE(A)M φαίνεται να βρίσκει τα θεμέλια της στην προσχολική εκπαίδευση όλο και περισσότερο. Οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι έρευνες που συστηματοποιούνται και πληθαίνουν δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εισαγωγή ενός πλαισίου STE(A)M στο νηπιαγωγείο, καθώς φαίνεται τα θετικά αποτελέσματα σε πρώιμη ηλικία να παίζουν σημαντικό ρόλο στην μετέπειτα ζωή των παιδιών. Στην παρούσα εργασία περιγράφεται το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η STE(A)M εκπαίδευση και γίνεται μια πρώτη επισκόπηση για την έρευνα που έχει υλοποιηθεί στα πλαίσια του νηπιαγωγείου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 74)