Πιλοτικό Εργαστήριο Χρήσης Εκπαιδευτικών Ψηφιακών Κόμικς σε Μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα την Ισότητα των Δύο Φύλων

Η διερεύνηση της δυνατότητας ένταξης των ψηφιακών κόμικς στη διδασκαλία διαφόρων γνωστικών αντικειμένων μέσα από ένα πιλοτικό εργαστήριο εξετάζεται στην παρούσα εργασία. Αρχικά, παρουσιάζονται οι εκπαιδευτικές τους δυνατότητες, ερευνητικά δεδομένα και προγράμματα σε σχολικές μονάδες παγκοσμίως που συνηγορούν στην αποτελεσματικότητα των κόμικς -ψηφιακών και μη- ως εκπαιδευτικών εργαλείων, και στη συνέχεια περιγράφεται η πορεία ενός πιλοτικού εργαστηρίου, όπου μαθητές Γυμνασίου ενεργοποιήθηκαν στη δόμηση μιας ιστορίας κόμικς με θέμα την Ισότητα των Φύλων, χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό εργαλείο δημιουργίας CoSy_ComicStripCreator της ερευνητικής ομάδας CoSyLab του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που ανέκυψαν από την αξιολόγηση του.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1989)