ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Ένα Διαθεµατικό Πολυµεσικό Εκπαιδευτικό Λογισµικό

Το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ένα διαθεµατικό πολυµεσικό εκπαιδευτικό λογισµικό αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου ΝΑΥΣΙΚΑ και είναι προϊόν οµάδας εργασίας που αποτελείται από τις εταιρίες INTE*LEARN, ΒΥΤΕ και SINGULAR Β.Ε. καθώς και το Εργαστήριο Πολυµέσων του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η εφαρµογή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, οι εκπαιδευτικοί της στόχοι και η µεθοδολογία υλοποίησής της, οι αρχές σχεδιασµού όπως υπαγορεύονται από την παιδαγωγική προσέγγιση, η αξιοποίηση του λογισµικού, το κοινό για το οποίο απευθύνεται και το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε.
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)