Περιβάλλον διαχείρισης μαθημάτων ανοιχτού κώδικα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Εδώ και μερικά χρόνια, τόσο στην Ελλάδα αλλά κυρίως στο εξωτερικό, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν προσανατολιστεί στην ανάπτυξη και παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών μέσω δικτύων και ιδιαίτερα του Διαδικτύου προς στους χρήστες τους (διδάσκοντες, διδασκόμενους, εξωτερικούς σπουδαστές) αυξάνεται με εντυπωσιακό ρυθμό. Η παρούσα εισήγηση περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά ενός διαδικτυακού Περιβάλλοντος Διαχείρισης Μαθημάτων (ΠΔΜ) στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας που βασίζεται εξ ολοκλήρου σε βάσεις δεδομένων. Η προσέγγιση που υιοθετήθηκε ήταν να χρησιμοποιηθεί ως πλατφόρμα εκκίνησης το προϊόν ανοιχτού κώδικα Claroline (και πιο συγκεκριμένα η ελληνική εκδοχή του, το e-Class) το οποίο προσαρμόστηκε στις ιδιαίτερες ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στην εργασία περιγράφονται οι βασικοί λόγοι για την επιλογή της συγκεκριμένης πλατφόρμας και οι τροποποιήσεις-βελτιώσεις οι οποίες ήταν αναγκαίες. Οι αρχές που αναλύουμε βασίζονται στις απαιτήσεις που προέκυψαν από την ανάλυση αναγκών και στους στρατηγικούς στόχους που είχαν τεθεί εξ αρχής. Οι μετατροπές του αρχικού συστήματος ΠΔΜ οφείλονται τόσο σε τεχνικούς, όσο και σε παιδαγωγικούς-διδακτικούς (με την ευρύτερη έννοια) λόγους και η ανάλυση τους θεωρούμε ότι έχει μια γενικότερη σημασία, δεδομένης της ταχύτατης διάδοσης των συστημάτων ΠΔΜ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1246)