Περιβάλλον διαχείρισης ιστοσελίδων μαθημάτων με χρήση αρθρωμάτων εφαρμογών στη σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Η ραγδαία εξέλιξη του διαδικτύου και οι νέες τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν πάνω στην τεχνολογία του παγκόσμιου ιστού, αποτελούν πρόσφoρο έδαφος και προσφέρουν δυναμικά μέσα για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε λογισμικό βασισμένο σε περιβάλλον δικτύου που αναπτύχθηκε με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο ανάπτυξης του δικτυακού τόπου ενός μαθήματος του προγράμματος σπουδών. Αρχικά αναλύονται οι ανάγκες τις οποίες καλείται να καλύψει το λογισμικό αυτό και από τις οποίες προκύπτουν οι αρχές σχεδίασης του. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική της εφαρμογής η οποία βασίζεται στην τεχνολογία των αρθρωμάτων (modules). Ενσωματώνοντας έναν αριθμό τεχνολογιών και εργαλείων με ειδικό τρόπο απλοποιεί την οργάνωση των στοιχείων που εμπλέκονται στην διαδικασία ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού δικτυακού τόπου με σκοπό να κάνει ευκολότερη τη διαχείρισή του. Στην παρουσίαση αυτή, περιλαμβάνεται ένα παράδειγμα από την πιλοτική εφαρμογή του λογισμικού στο υποχρεωτικό μάθημα «Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών», που διδάσκεται στο 1ο εξάμήνο της Σχολής Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π., καθώς και τα πρώτα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν.
(Πλήθος ανακτήσεων: 718)