Παρουσίαση Πολυδιάστατου Εργου: «ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Περιβάλλοντος εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E learning), για τους Εκπαιδευτικούς της Ομογένειας

Το έργο Παιδεία Ομογενών στοχεύει στη διατήρηση, την καλλιέργεια και την προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στην ελληνική διασπορά, μέσω της βελτίωσης της παρεχόμενης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης. Στα πλαίσια αυτά επιδιώκεται η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, η επιμόρφωση των αποσπώμενων και των ομογενών εκπαιδευτικών, η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ομογενείς μαθητές, καθώς και η δημιουργία δικτύων επικοινωνίας, βάσεων δεδομένων και δυνατοτήτων τηλεκπαίδευσης μέσα από το διαδίκτυο και τη δορυφορική τηλεόραση. Το έργο διαρθρώνεται σε τρεις βασικές δράσεις, καθώς και σε οριζόντιες υποδράσεις που υποστηρίζουν το συνολικό έργο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 269)