Παράσταση ποσοστών με πίνακες και διαγράμματα

Το μάθημα απευθύνεται στην Α Γυμνασίου, και με αυτό διδάσκουμε τη παράσταση ποσοστών με πίνακες και διαγράμματα, σκοπό έχει να μπορεί ο μαθητής στο τέλος του μαθήματος να παριστάνει ποσοστά με πίνακες και διαγράμματα, καθώς και να αποδείξει βιωματικά ιδιαίτερα στους αδύνατους μαθητές ότι, αν θελήσουν, μπορούν να περάσουν από το μέρος των καλών μαθητών. Προσεγγίζει τις διδακτέες έννοιες μέσα από το πρόβλημα της αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών από το πρώτο στο δεύτερο τρίμηνο. Ακολουθείται συνεργατική διδασκαλία σε ομάδες δύο-τριών μαθητών, οι μαθητές καθοδηγούνται με φύλλο εργασίας, ανοικτό ερωτηματολόγιο και το μάθημα πραγματοποιείται στη τάξη, αλλά και στο εργαστήριο πληροφορικής με λογισμικό το Microsoft Graph μέσω του Microsoft Word. Απαιτούνται 2-4 ώρες, ανάλογα με το επίπεδο του τμήματος. Το μάθημα μπορεί να γίνει πιεσμένα σε δύο ώρες σε ένα καλό τμήμα. Ακολουθεί αξιολόγηση του μαθήματος από τους μαθητές και γενικότερος προβληματισμός για τη μαθησιακή διαδικασία καθώς και για την ενισχυτική διδασκαλία. Ερευνά τις διαθέσεις των μαθητών για τη διδασκαλία μαθημάτων στους υπολογιστές, καθώς και για την εφαρμογή συνεργατικής διδασκαλίας. Το μάθημα μπορεί να αξιοποιηθεί από συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων για την αξιολόγηση των μαθητών και για τη προσέγγιση της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Επίσης εφαρμόζεται με τροποποιήσεις στις τάξεις Β, Γ Γυμνασίου και Γ Λυκείου.
(Πλήθος ανακτήσεων: 552)