Παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στους εκπαιδευτικούς Γυμνασίων ως προς την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. κατά την διάρκεια των διδασκαλιών τους

Στην εργασία αυτή επιχειρείται ανίχνευση των παραγόντων που εμποδίζουν τους εκπαιδευτικούς Γυμνασίων στην χρήση των Τ.Π.Ε. κατά την διάρκεια των διδασκαλιών τους, σύμφωνα με στοιχεία που οι ίδιοι καταθέτουν. Παράλληλα γίνεται διερεύνηση της συχνότητας χρήσης εκπαιδευτικού λογισμικού καθώς και βασικών διαδικτυακών υπηρεσιών κατά την διάρκεια των διδασκαλιών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 54)