Παραγωγή προφορικού λόγου από τα νήπια, μέσα από την αφήγηση ιστοριών, με τη βοήθεια εκπαιδευτικών υλικών και ψηφιακών εικόνων σε Διαδραστικό Πίνακα

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να εξετασθεί αν η παραγωγή του προφορικού λόγου των νηπίων μέσα από την αφήγηση ιστοριών, είναι ποιοτικότερη και πληρέστερη όταν ως βοηθήματα χρησιμοποιούνται απλά υλικά όπου τα παιδιά τα μετατρέπουν σε εκπαιδευτικά, με το συμβολικό παιχνίδι, από ότι στη περίπτωση που χρησιμοποιούνται ψηφιακές εικόνες σε διαδραστικό πίνακα. Για την εξαγωγή συμπερασμάτων έγινε προσπάθεια να απαντηθούν τα εξής ερωτήματα: Ποια η σχέση μεταξύ της χρήσης των συμβολικών υλικών / ψηφιακών σχεδίων κατά την αφήγηση ιστοριών, με τη παραγωγή του προφορικού λόγου από τα νήπια; Τι είδους ερεθίσματα βοηθούν τα νήπια να παράγουν ποιοτικότερο προφορικό λόγο; Από την έρευνα διαπιστώθηκε πως οι στόχοι που θέτει ο οδηγός νηπιαγωγού για την οργάνωση του προφορικού λόγου από τα νήπια, επιτυγχάνονται καλύτερα και πληρέστερα όταν κατά την αφήγηση ιστοριών χρησιμοποιούνται διάφορα συμβολικά υλικά.
(Πλήθος ανακτήσεων: 107)