Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ Σενάριο διδασκαλίας Μαθηματικών

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο αναπτύχθηκε με βάση τη διδασκαλία των μαθηματικών. Μέσα από τη διαδικασία διαπραγμάτευσης των μαθηματικών νοημάτων τα μέλη της τάξης οδηγούνται στη λύση ενός προβλήματος η οποία θεωρείται ως κοινά αποδεκτή. Η μάθηση των σχολικών μαθηματικών επιτρέπει τη δημιουργία θετικών στάσεων και απόψεων για τα μαθηματικά και βελτιώνει την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ζητήματα που επιδιώκουμε στη σύγχρονη εποχή. Αξιοποιείται το λογισμικό “The Geometer’s Sketchpad”, ένα «ανοικτό» περιβάλλον διερευνητικής μάθησης. Με τις δυνατότητες που διαθέτει βοηθά στην κατανόηση με ολοκληρωμένο τρόπο εννοιών και διαδικασιών μέσα από την επίλυση προβλημάτων και πειραματισμό.
(Πλήθος ανακτήσεων: 566)