Παιδαγωγική Αξιοποιήση Logo-Like Περιβάλλοντος και διαθεματική προσέγγιση στο μάθημα της πληροφορικής γυμνασίου

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην παιδαγωγική αξιοποίηση Logo-like περιβάλλοντος στο Γυμνάσιο με σκοπό την υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας με συγκεκριμένες προτάσεις εφαρμογής καθώς και τη στήριξη του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση. Η συζήτηση στρέφεται γύρω από θέματα τα οποία αφορούν στη διαμόρφωση της διδακτικής πρακτικής με βάση τη διαθεματικότητα και τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Ως δείγμα γραφής παρουσιάζεται το διαθεματικό σενάριο «Το Σήμα των Ολυμπιακών Αγώνων - Δημιουργώ πολυμεσική εφαρμογή» ως πλαίσιο δραστηριοτήτων με αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού MicroWorlds Pro. Στο σενάριο αυτό διασυνδέονται στοιχεία της πληροφορικής, των μαθηματικών, της αισθητικής αγωγής και της ολυμπιακής παιδείας και δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη προγραμμάτων, πολυμεσικών εφαρμογών και διαδραστικών ιστοσελίδων ως συνθετικών εργασιών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1230)