Παιδαγωγική Αξιοποίηση εργαλείων Web 2.0 σε εκπαιδευτικά σενάρια από υποψήφιους εκπαιδευτικούς

Στο άρθρο παρουσιάζεται η μελέτη και η αποτίμηση της χρήσης Web 2.0 εργαλείων σε εκπαιδευτκά σενάρια. Έχει μεγάλη σημασία το παιδαγωγικό πλαίσιο γύρω από τη χρήση της τεχνολογίας και ιδιαίτερα της Web 2.0 τεχνολογίας, της οποίας τα εργαλεία επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργήσουν ψηφιακά κατασκευάσματα και να τα μοιραστούν, να συνεισφέρουν στην παραγωγή της γνώσης, να συνεργαστούν, να συνδέσουν, να διαμοιράσουν πληροφορίες και να συμμετέχουν σε μία κοινότητα μάθησης (Eyyam etal., 2011, Grosseck, 2009). Τέτοια εργαλεία επιτρέπουν στους μαθητές την από κοινού κατασκευή χρονογραμμών, εννοιολογικών/νοητικών χαρτών, συννεφόλεξων, κόμικ, δυναμικών παρουσιάσεων, ψηφιακών αφηγήσεων και γενικότερα αντικειμένων που επιτρέπουν την αναπαράσταση της γνώσης με πολλαπλούς τρόπους. Χρήσιμα εργαλεία για την επίτευξη μαθησιακών στόχων σε ποικίλα αντικείμενα είναι τα εργαλεία ψηφιακής αφήγησης (digitalstorytelling), κατασκευής comics και δυναμικών παρουσιάσεων. Επίσης εργαλεία που ενδείκνυνται για τη συνεργασία των μαθητών για την συν-δημιουργία, συν-διαμόρφωση ενός δομήματος είναι αυτά με τη βοήθεια των οποίων κατασκευάζεται ένα video, μια διαδραστική αφίσα ή και ένα διαδραστικό κείμενο. Το σώμα των ερευνητικών δεδομένων αποτέλεσαν σενάρια που σχεδιάστηκαν από υποψήφιους εκπαιδευτικούς κατά την επιμόρφωσή τους στην εκπαιδευτική αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, και με κύριο σχεδιαστικό άξονα ένα Παιδαγωγικό πλαίσιο αξιοποίησης των εργαλείων Web 2.0, που συνίσταται από διαφορετικές μεταβλητές. Έμφαση δόθηκε στην Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση των εκπαιδευτικών. Ο αλληλοσυσχετισμός του συνόλου των παραγόντων που συναπαρτίζουν το παιδαγωγικό πλαίσιο οδήγησε στην ανάδειξη πολλών ειδών συσχετίσεων ανάμεσα στις μεταβλητές του παιδαγωγικού μέρους της διδασκαλίας και με τα Web 2.0 εργαλεία, παρέχοντας ενδείξεις για την εκπαιδευτική δυναμική των εργαλείων, μέσα από τη μελέτη του τρόπου που υποψήφιοι εκπαιδευτικοί τα ενσωματώνουν σε εκπαιδευτικά σενάρια.
(Πλήθος ανακτήσεων: 61)