Οπτικός εγγραμματισμός μαθητών δημοτικού με τη χρήση συνεργατικού περιβάλλοντος μάθησης (wiki)

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει μια διδακτική πρακτική που εφαρμόστηκε από τον δάσκαλο σε μαθητές ΣΤ΄ τάξης με τη χρήση ΤΠΕ. Σε συνεργατικό περιβάλλον μάθησης (wiki) οι μαθητές προσέγγισαν ζωγραφικά έργα της Αναγέννησης με αισθητικό και κριτικό τρόπο, καλλιεργώντας έτσι τον Οπτικό Εγγραμματισμό, δηλαδή την ανάγνωση και ερμηνεία αισθητικών μηνυμάτων, την αποκρυπτογράφηση του «λόγου» των εικόνων, με στόχο να γίνουν ικανοί να αντιλαμβάνονται τα λανθάνοντα κωδικοποιημένα μηνύματα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 38)