Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση: Διερευνώντας τις απόψεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Στην εργασία αυτή γίνεται συγκριτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων δύο μελετών σχετικά με τις απόψεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το ρόλο των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, οι οποίες διενεργήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές φάσεις. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί που επιμορφώθηκαν, στα πλαίσια του Προγράμματος ’’Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση’’ εμφανίζουν λιγότερο θετικές στάσεις σχετικά με το ρόλο και την αποτελεσματικότητα των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη. Αναδεικνύονται δε μια σειρά παραγόντων που καθορίζουν τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία, οι οποίοι θα πρέπει να εκτιμηθούν κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων προγραμμάτων επιμόρφωσης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών της πράξης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 455)