Οι ΤΠΕ στα Προγράμματα Σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών

Στις πρόσφατες εξαγγελίες του ΥΠΔΒΜΘ, κεντρικός άξονας της εκπαίδευσης φαίνεται να είναι η πληροφορική και εν γένει οι ΤΠΕ. Με την πιλοτική εφαρμογή σε 800 σχολεία της χώρας, γίνεται προσπάθεια να ενισχυθεί η παρουσία της πληροφορικής και των ΤΠΕ, στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με απώτερο στόχο την «ίδρυση» του νέου, Ψηφιακού Σχολείου. Θεμελιώδη ρόλο στο σχεδιασμό του νέου σχολείου έχει και πάλι ο ενεργός εκπαιδευτικός, ειδικότερα στις μικρότερες τάξεις, όπου η παιδαγωγική κατάρτιση έχει καίρια σημασία. Στο πλαίσιο αυτό, στην παρούσα εργασία γίνεται μια καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, αναφορικά με τη θέση που κατέχουν οι ΤΠΕ στα προγράμματα σπουδών (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά) των Παιδαγωγικών Τμημάτων Νηπιαγωγών της χώρας. Μελετώνται τα προσφερόμενα μαθήματα και η αμεσότητα της σχέσης τους με το πραγματικό έργο που καλούνται να φέρουν εις πέρας οι εκπαιδευτικοί, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μαθήματα απευθύνονται σε όλες τις ειδικότητες εκπαιδευτικών, αλλά κατά κύριο λόγο σε νηπιαγωγούς.
(Πλήθος ανακτήσεων: 166)