Οι ΤΠΕ ως εκπαιδευτικό εργαλείο στην Ειδική Αγωγή

Στην παρούσα εργασία γίνεται διαπραγμάτευση του ρόλου των ΤΠΕ (Τεχνολογία της Πληροφορίας και Επικοινωνίας) στην Ειδική Αγωγή και της χρήσης τους ως μέσου βελτίωσης της ποιότητας μάθησης των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). Παρά το γεγονός ότι πολλά εξαρτώνται από την προσωπικότητα, τις ικανότητες και δεξιότητες του μαθητή, η τεχνολογία ανοίγει ένα νέο δρόμο για τη μάθηση με βάση την προσωπική ανακάλυψη και εμπειρία, μέσω της αξιοποίησης του διαδραστικού πίνακα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 133)