Οι Θεωρίες Μάθησης και η Ενσωμάτωσή τους στο Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Μία εμπειρική έρευνα

Η παρούσα εργασία εστιάζει στη σύνδεση των τριών βασικών ομάδων Θεωριών Μάθησης (Θεωρίες της Συμπεριφοράς, Γνωστικές Θεωρίες και Θεωρίες Οικοδόμησης της Γνώσης) με την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού. Με βάση ερωτήσεις-κριτήρια έγινε προσπάθεια μελέτης εκπαιδευτικών εφαρμογών υποστήριξης των Μαθηματικών, της Φυσικής και της Χημείας της Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία προσφέρονται για χρήση στην εκπαιδευτική κοινότητα από το Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ως προς τις Θεωρίες Μάθησης που είναι ενσωματωμένες στον σχεδιασμό και την ανάπτυξή τους. Η ποσοτική και η ποιοτική έρευνα που διεξήχθη με την βοήθεια ερωτηματολογίου και συνεντεύξεων αντίστοιχα, έδειξαν ότι όλες οι θεωρίες μάθησης αξιοποιούνται κατά την ανάπτυξη των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών εφαρμογών, με έντονη την τάση να αξιοποιούνται οι Θεωρίες Οικοδόμησης της Γνώσης σε μεγαλύτερο βαθμό από τις άλλες, ενώ ταυτόχρονα ο τρόπος αξιοποίησης του κάθε λογισμικού στην τάξη από τον εκπαιδευτικό, μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένα εκπαιδευτικά σενάρια, να αναδεικνύεται ως αυτό που επηρεάζει τον προσανατολισμό του μαθήματος σε σχέση με τις θεωρίες μάθησης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 78)