Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στο Διαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών και στο ολοήµερο Δηµοτικό σχολείο: Η Οδύσσεια των ΤΠΕ 2003

Η εργασία αυτή εξετάζει το ρόλο, τη θέση και την σημασία των ΤΠΕ στο νέο ΔΕΠΠΣ καθώς και στο πρόγραμμα του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται συνοπτικά η θέση της Πληροφορικής στο ΔΕΠΠΣ ενώ στο δεύτερο εξετάζεται η θέση της Πληροφορικής στο θεσμό του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου όπως αυτός έχει διαμορφωθεί την τελευταία διετία. Η εργασία ολοκληρώνεται με μια κριτική αποτίμηση της τρέχουσας κατάστασης αναφορικά με την Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαπιστώνεται σοβαρή έλλειψη προγραμματισμού και σημαντική αναντιστοιχία μεταξύ διακηρύξεων του ΥΠΕΠΘ/ΠΙ και πρακτικής υλοποίησης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)