Οι στάσεις των καθηγητών των Αρσακείων Γυμνασίων απέναντι στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία

Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, η εξοικείωση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας έχει αναδειχθεί ως ένας από τους βασικότερους στόχους των εκπαιδευτικών πολιτικών και συστημάτων ανά τον κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό, η λειτουργική ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία αποτελεί για τον διδάσκοντα σημαντικό κριτήριο επιτυχίας στο παιδαγωγικό του έργο. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των στάσεων των καθηγητών που διδάσκουν στα Αρσάκεια Γυμνάσια Ψυχικού, Εκάλης, Πατρών και Θεσσαλονίκης σχετικά με διάφορα θέματα που άπτονται της αξιοποίησης των ΤΠΕ από τους μαθητές τους. Σύμφωνα με τα ευρήματα της συνακόλουθης έρευνας, η πλειονότητα των 146 εκπαιδευτικών του δείγματός μας διάκειται ευνοϊκά απέναντι στην αξιοποίηση του υπολογιστή και του διαδικτύου από τους μαθητές της κατά τη μελέτη της και πιστεύει ότι αποτελούν παιδαγωγικά μέσα που προωθούν τη μαθησιακή διαδικασία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 196)