Οι «Σχεδιαστικές Προκλήσεις» ως Δομικό Στοιχείο της Ασύγχρονης Επικοινωνίας και Συνεργασίας σε μία Κοινότητα Διερεύνησης Υποψηφίων Εκπαιδευτικών

Η εισήγηση πραγματεύεται την πρόκληση της συνεργατικής κατασκευής νοήματος στο πεδίο της μικτής μάθησης σχετικά με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, και εξερευνά τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει σε υποψήφιους εκπαιδευτικούς η δόμηση των δραστηριοτήτων τους με βάση ένα συγκεκριμένο σκεπτικό. Το σκεπτικό βασίζεται στο μοντέλο των Κοινοτήτων Διερεύνησης και εισηγείται δραστηριότητες σχεδιασμού σε κύκλους, ως «σχεδιαστικές προκλήσεις» που οδηγούν τους συμμετέχοντες στη σταδιακή συνεργατική ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σεναρίου. Η έρευνα που παρουσιάζεται εξετάζει την αποτελεσματικότητα των προκλήσεων με βάση τη συμμετοχή του ερευνητικού κοινού στο ασύγχρονο περιβάλλον και διερευνά περαιτέρω το αν η συμμετοχή αυτή προωθείται από τη βηματική οικοδόμηση του ζητούμενου σεναρίου. Τα ευρήματα της έρευνας αναδεικνύουν συγκεκριμένες πτυχές της δυναμικής των σχεδιαστικών προκλήσεων στην επιμορφωτική πρακτική με βάση το μικτό μοντέλο εκπαίδευσης, ενώ διαφωτίζουν σχετικά με τις δυσκολίες που ανακύπτουν σ’ αυτό το πλαίσιο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 26)