Οι Ρομποτικές Κατασκευές Lego Mindstorms στην κατανόηση Εννοιών Φυσικής στο Δημοτικό Σχολείο: Μια Μελέτη Περίπτωσης

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια πιλοτική προσπάθεια αξιοποίησης του εκπαιδευτικού πακέτου ρομποτικών κατασκευών LEGO Mindstorms για την κατανόηση βασικών αρχών και εννοιών που σχετίζονται με τη θερμότητα, τη θερμοκρασία, την πήξη και την τήξη του νερού. Η βασισμένη σε σχέδιο εργασίας (project) εκπαιδευτική δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε σε δυο Δημοτικά σχολεία της περιοχής των Πατρών με τη συμμετοχή 8 τυχαία επιλεγμένων μαθητών της Στ’ τάξης. Οι μαθητές κλήθηκαν να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να προγραμματίσουν μια πειραματική διαδικασία χρησιμοποιώντας αισθητήρες και τουβλάκια Lego. Η συστηματική παρατήρηση και αξιολόγηση των ενεργειών των μαθητών έδειξαν πως η εργασία αυτή τους βοήθησε να κατανοήσουν βασικές αρχές και έννοιες της φυσικής που σχετίζονται με τη θερμότητα, τη θερμοκρασία, τη μεταφορά θερμότητας από ένα σώμα σε ένα άλλο και την τήξη και πήξη του νερού. Ταυτόχρονα οι μαθητές συνεργάστηκαν μεταξύ τους, αντάλλαξαν ιδέες, απόψεις, εμπειρίες και δεξιότητες μέσα σε ένα πλούσιο σε υλικά περιβάλλον που ενεθάρρυνε το πειραματισμό και προέτρεπε σε νέους τρόπους συνεργατικής μάθησης και οικοδόμησης της γνώσης τους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 838)