Οι ψηφιακοί φάκελοι στην εκπαιδευτική διαδικασία: οι χρήσεις και οι αντιλήψεις των φοιτητών

Στη βιβλιογραφία οι ψηφιακοί φάκελοι εμφανίζονται ως η μεγαλύτερη ανάπτυξη εκπαιδευτικής τεχνολογίας μετά από την ενσωμάτωση των συστημάτων διαχείρισης μαθήματος (Lorenzo, Ittelson, 2005). Σε αυτό οφείλονται οι δυνατότητες του εργαλείου που δυνητικά αναπτύσσονται σε όλα τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Έρευνες προσεγγίζουν την ένταξη των ψηφιακών φακέλων στην εκπαιδευτική διαδικασία και αναδεικνύουν τις χρήσεις τους και τις αντιλήψεις των μαθητών. Σε αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται και η παρούσα εργασία, η οποία έλαβε μέρος στο ΤΕΕΑΠΗ Πατρών με δείγμα 185 φοιτητών κυρίως Β έτους. Οι φοιτητές παρακολούθησαν διδακτική παρέμβαση που αφορά τους ψηφιακούς φακέλους, συμπλήρωσαν αρχικό και τελικό ερωτηματολόγιο και διαμόρφωσαν κατάλληλα τις βιτρίνες τους. Σχετικά με τις χρήσεις των φοιτητών παρόλο το αρχικό υψηλό ενδιαφέρον τους διαπιστώθηκε η επίτευξη μόνο των τυπικών προδιαγραφών του μαθήματος. Όσον αφορά τις αντιλήψεις των φοιτητών για την ενσωμάτωση των φακέλων στην εκπαιδευτική διαδικασία προτείνεται η σύνταξη αντιπροσωπευτικού φακέλου τόσο από τον εκπαιδευτικό αλλά και από τον εκπαιδευόμενο προς αξιολόγηση από συναδέρφους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 34)