Οι Νέες Τεχνολογίες στην Κατασκευή Πολιτικού Επικοινωνιακού Μοντέλου των Φορέων Εκπαίδευσης: Σύγχρονες Δημοκρατικές Μορφές Διοίκησης και Οργάνωσης της Εκπαίδευσης

Στην εισήγηση μας παρουσιάζεται ένα μοντέλο σύγχρονης κάθετης και οριζόντιας οργάνωσης της εκπαιδευτικής γραφειοκρατίας που ανταποκρίνεται με οικονομικούς όρους στην απόδοση του συστήματος, με εκπαιδευτικούς όρους στη μεγιστοποίηση της ωφελιμότητας για την εκπαιδευτική κοινότητα και με πολιτικούς όρους στην ενίσχυση της δημοκρατικής λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος. Ειδικότερα, σε οριζόντιο επίπεδο παρουσιάζεται η διασύνδεση των σχολικών μονάδων με την αντίστοιχη ροή πληροφοριών, παρατηρήσεων και επισημάνσεων. Επίσης, η σύνδεση των σχολικών μονάδων με τις ομάδες πίεσης, συνδικαλιστικούς φορείς, Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων κλπ. Σε κάθετο επίπεδο η διασύνδεση των εκπαιδευτικών φορέων διαμόρφωσης πολιτικής, όπως το Υπουργείο με τα Γραφεία Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις και φορείς που σχετίζονται με τον έλεγχο και τη διαμόρφωση εκπαιδευτικών πολιτικών διαδικασιών. Επιδιώκεται να προβληθεί ένα σύγχρονο μοντέλο πολιτικού διαλόγου μέσω της τεχνολογίας, που περιλαμβάνει ανατροφοδότηση του συστήματος με εμπλοκή της εκπαιδευτικής κοινότητας και των εκπαιδευτικών φορέων και ροή πληροφοριών, αποφάσεων και αξιολογήσεων στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.
(Πλήθος ανακτήσεων: 34)