Οι κίνδυνοι στο διαδίκτυο: Μια συνεργατική δραστηριότητα στο πλαίσιο της δράσης «SaferInternet»

Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε μια συνεργατική δραστηριότητα που διεξήχθη σε πραγματικές συνθήκες τάξης στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού «Saferintenet», το Φεβρουάριο του 2008, με θέμα την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού της δραστηριότητας δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην ενσωμάτωσή της σε υπάρχουσες διδακτικές ενότητες του αναλυτικού προγράμματος της Δ΄ δημοτικού. Οι μαθητές – μαθήτριες χωρισμένοι σε ομάδες επιχείρησαν να εντοπίσουν τους κινδύνους που κρύβει η λανθασμένη χρήση του διαδικτύου και με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού και της καθηγήτριας πληροφορικής παρουσίασαν τα ευρήματά τους με τη μορφή μιας εικονικής ιστορίας στο περιβάλλον του λογισμικού «Movie Maker» σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό.
(Πλήθος ανακτήσεων: 590)