Οι Φραγμοί της Προσωπικότητας των Εκπαιδευτικών ως Εμπόδιο για την Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στα Νέα Προγράμματα Σπουδών του “Νέου Σχολείου”

Από το νέο θεσμικό πλαίσιο για το Νέο Σχολείο φαίνεται ότι οι ΤΠΕ ενσωματώνονται στα προγράμματα σπουδών και την καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική. Παράλληλα μέσω πράξεων του Ε.Σ.Π.Α. επιδιώκεται η επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ β’ επιπέδου για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη σχολική τάξη. Οι παράγοντες, όμως, προσωπικότητας μπορούν να λειτουργήσουν ως φραγμοί στην καινοτομία των ΤΠΕ. Αυτοί οι φραγμοί σχετίζονται με τις προϋπάρχουσες γνώσεις καθώς και με συναισθηματικές μεταβλητές, όπως είναι το άγχος. Αναπτύσσονται, έτσι, μηχανισμοί παραίτησης ή άμυνας. Μια ολοκληρωμένη πολιτική διαχείρισης της αλλαγής προϋποθέτει την ανάπτυξη και μετάδοση οράματος, τη διευκόλυνση και στήριξη των εκπαιδευτικών, τη διαπραγμάτευση και την κατάλληλη διαχείριση προς εγκαθίδρυση μιας νέας κουλτούρας και εδραίωση της καινοτομίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 10)