Οι φοιτητές σχεδιάζουν και αξιολογούν ένα MOOC για το Scratch

Η ραγδαία και συνεχής ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών έχει οδηγήσει στην ευρεία χρήση πολυμέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και στην ανοιχτή πρόσβαση στη γνώση (Web 2.0). Στην παρούσα εργασία καταγράφεται η μεθοδολογία ανάπτυξης ενός MOOC (Massive Online Open Course), από μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για τη γλώσσα προγραμματισμού Scratch το οποίο απευθύνεται σε παιδιά Γυμνασίου, ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά την αξιολόγηση του συνολικού έργου. Η δημιουργία του MOOC βασίστηκε στην ταυτόχρονη ενασχόληση έξι ομάδων, στις οποίες ανατέθηκαν δύο διαφορετικές δραστηριότητες, όσον αφορά τη δημιουργία των επιμέρους κεφαλαίων του Scratch και μίας παράλληλης δραστηριότητας σχετικής με τεχνικά χαρακτηριστικά των παραγόμενων βίντεο. Τα αποτελέσματα στα οποία εστιάζουμε αφορούν το είδος της συνεργασίας και τα συνεργατικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία δημιουργίας των εν λόγω βίντεο-μαθημάτων. Η γενική εντύπωση των φοιτητών για την διαδικασία του έργου είναι πολύ καλή και αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι τη θεώρησαν οργανωμένη, αποτελεσματική, δημιουργική και καινοτόμα. Τα μαθήματα είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο που καθίστανται εύληπτα, φιλικά και πλήρως επεξηγηματικά προς τους χρήστες με πληθώρα παραδειγμάτων και ασκήσεων. Τα βίντεο που παρήχθησαν είναι ελεύθερα προς χρήση για όλη την εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 19)