«Οι φιλόλογοι έχουμε τη ρετσινιά ότι είμαστε μη πρακτικά άτομα, οι μαθηματικοί όμως ταιριάζουν περισσότερο με τις τεχνολογίες»: Κουλτούρες ειδικότητας και χρήση Τ.Π.Ε.@Ε.

Η εργασία αυτή εστιάζει στη διερεύνηση της σχέσης ‘κουλτούρες ειδικότητας’ και χρήση των Τ.Π.Ε. στις παιδαγωγικές πρακτικές των εκπαιδευτικών. Μέσω εθνογραφικής παρατήρησης και συνεντεύξεων με εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (φιλολόγους και μαθηματικούς), οι οποίοι βρίσκονται σε αρχικά στάδια της προετοιμασίας τους για να μάθουν να διδάσκουν με Τ.Π.Ε., επιχειρείται να γίνει μια αρχική χαρτογράφηση της περιοχής. Με βάση κάποια πρωτόλεια αποτελέσματα της εργασίας αυτής (η οποία μεθοδολογικά ανήκει στις εργασίες του τύπου «μελέτη περίπτωσης») φαίνεται πως η ‘κουλτούρα’ ενός σχολικού αντικειμένου (φιλολογικά και μαθηματικά), αποτελεί μια από τις σημαντικές παραμέτρους στην υπόθεση της ενσωμάτωσης των τεχνολογιών στη διδασκαλία.
(Πλήθος ανακτήσεων: 632)