Οι δυνατότητες χρήσης των WebQuests από τα «παραδοσιακά» μαθήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος Η περίπτωση των Θρησκευτικών

Στις διερευνητικές δραστηριότητες των μαθητών, που βασίζονται στις δικτυακές αποστολές (WebQuests), το υλικό που χρησιμοποιείται κατά τη διδασκαλία μίας καινούριας διδακτικής ενότητας, προσλαμβάνεται από το διαδίκτυο. Οι δικτυακές αποστολές είναι ενταγμένες στο πλαίσιο μιας μαθητοκεντρικής φιλοσοφίας της σχολικής πραγματικότητας, αφού κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η αυτενέργεια των μαθητών, οι οποίοι πρέπει να αντλήσουν από τις τοποθεσίες του παγκόσμιου ιστού τις κατάλληλες πληροφορίες. Με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα από ένα «παραδοσιακό» μάθημα, τα Θρησκευτικά, παρουσιάζονται οι δυνατότητες που παρέχουν οι WebQuests για την καλύτερη πρόσληψή του από τους μαθητές, αλλά και η ανάγκη να συνδυάζονται με άλλες διδακτικές μεθόδους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 7876)