Οι διεπαφές λογισμικού ως επέκταση του Εικαστικού χώρου και το Τεχνολογικό Υπόβαθρο της Εικαστικής Αγωγής

Σήμερα μαθητές, εκπαιδευτικοί, μηχανικοί λογισμικού και σχεδιαστές εκπαιδευτικών προγραμμάτων αντιμετωπίζουν ποικιλότροπα τις σχέσεις ανάμεσα στα διδακτικά αντικείμενα, το εκπαιδευτικό λογισμικό και την προσαρμογή των ΤΠΕ στη σχολική πραγματικότητα. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται συγκεκριμένα τη συνομιλία ανάμεσα στις ΤΠΕ και την Εικαστική Παιδεία μέσα από τις προοπτικές της δημιουργικής τους συνύπαρξης στο σύγχρονο σχολείο. Μελετώνται οι ανανεωτικές αλλαγές και οι προβληματισμοί που διαπνέουν τον κόσμο της Τέχνης και της Πληροφορικής για να δημιουργήσουν από κοινού έναν εκφραστικό και κοινωνικοποιητικό χώρο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 499)