Οι απόψεις των νηπιαγωγών για τη χρήση του υπολογιστή στο νηπιαγωγείο

Στόχος της έρευνας αυτής είναι να διερευνήσει τις απόψεις των νηπιαγωγών για τη χρήση του υπολογιστή στο Νηπιαγωγείο. Αρχικά, παρουσιάζονται η γενική προβληματική, που αφορά την εισαγωγή των υπολογιστών στην εκπαίδευση, τον ρόλος του μαθητή στο νέο μαθησιακό περιβάλλον και τα προβλήματα στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Στη συνέχεια, περιγράφονται ο σκοπός, οι υποθέσεις, το δείγμα και η μεθοδολογία της έρευνας και παρουσιάζονται τα αποτελέσματά της. Ακολουθεί η συζήτηση των αποτελεσμάτων και οι μελλοντικές προεκτάσεις της έρευνας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1423)