Οι απόψεις των μαθητών Λυκείου της περιοχής του Δήμου Χανίων για τα Προγράμματα Σπουδών Πληροφορικής

Τα τελευταία χρόνια η διδασκαλία της Πληροφορικής έχει εισαχθεί συστηματικά στην Ελληνική εκπαίδευση. Ωστόσο, είναι σημαντική η καταγραφή του βαθμού ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την διερεύνηση και καταγραφή των απόψεων των μαθητών Λυκείου για τα προγράμματα σπουδών Πληροφορικής. Από την στατιστική ανάλυση των δεδομένων προέκυψαν ενδείξεις ότι το πρόγραμμα σπουδών πληροφορικής παρουσιάζει χαμηλό έως μέτριο βαθμό ενδιαφέροντος. Η πλειοψηφία των μαθητών θεωρεί ότι οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων Πληροφορικής δεν επαρκούν. Στα Λύκεια του δείγματος λειτουργούν εργαστήρια Πληροφορικής, τα οποία διαθέτουν υποδομή για τη χρήση του Παγκόσμιου Ιστού και των υπηρεσιών του. Ωστόσο, η υπάρχουσα υποδομή των εργαστηρίων δεν ικανοποιεί την πλειοψηφία των μαθητών. Όλα αυτά δείχνουν ότι παρά τη βελτίωση που υπάρχει στο πρόγραμμα σπουδών Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, υπάρχουν ακόμα σημαντικά βήματα που πρέπει να γίνουν.
(Πλήθος ανακτήσεων: 765)