Οι αντιλήψεις των καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με τους κινδύνους του Διαδικτύου για τους μαθητές

Η παρούσα εργασία αρχικά περιγράφει συνοπτικά τους «κινδύνους» του διαδικτύου για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και παρουσιάζει πρόσφατες μελέτες αναφορικά με τους κινδύνους αυτούς αλλά και τον ρόλο των εκπαιδευτικών στην πρόληψή τους. Στη συνέχεια, η εργασία επικεντρώνεται στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων μιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε με στόχο τη διερεύνηση των αντιλήψεων και του βαθμού ενημέρωσης των καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τους κινδύνους του διαδικτύου για τους ανήλικους μαθητές. Παράλληλα, η συγκεκριμένη έρευνα εξετάζει κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν στην πράξη τις υπηρεσίες του διαδικτύου. Τα συμπεράσματα της έρευνας καταλήγουν στο ότι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τους κινδύνους που ελλοχεύει η περιήγηση των μαθητών στον κυβερνοχώρο είναι ελλιπής καθώς και συνηγορούν στην ανάγκη εισαγωγής μαθημάτων με αντικείμενο την ασφάλεια στο διαδίκτυο σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 56)