Ο σχεδιασμός μαθησιακών αντικειμένων με την χρήση κειμενικών μικρο-ειδών

Στην παρούσα εισήγηση προτείνουμε ένα εννοιολογικό πλαίσιο ερμηνείας και σχεδιασμού περιεχομένου για μαθησιακά αντικείμενα. Αυτά θεωρούνται ως ψηφιακά κειμενικά μακροείδη τα οποία απαρτίζονται από διάφορα κειμενικά μικρο-είδη. Η νοηματική συνοχή των μαθησιακών αντικειμένων επιτυγχάνεται με την πληροφοριακή διασύνδεση των κειμενικών μικρο-ειδών μέσα από συγκεκριμένες λογικο-σημασιολογικές σχέσεις οι οποίες χαρακτηρίζουν τα πολυτροπικά κείμενα εν γένει. Η γνώση και η χρήση τόσο των διαφόρων τύπων κειμενικών μικρο-ειδών όσο και των τύπων λογικο-σημασιολογικών σχέσεων μπορεί να επιτρέψει στους διδάσκοντες και τους σχεδιαστές μαθησιακών αντικειμένων την αποτελεσματική παραγωγή και χρήση εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή, αναφορικά με τους επικοινωνιακούς/ εκπαιδευτικούς στόχους που αυτό θέτει.
(Πλήθος ανακτήσεων: 122)