Ο ρόλος των συνεργατικών σεναρίων στη καθοδήγηση ομάδων σε δραστηριότητες εκπαιδευτικής ρομποτικής

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική (ΕΡ) αποτελεί μία ενδιαφέρουσα και καινοτόμος δραστηριότητα, η οποία εμπλέκει ενεργά τους μαθητές στη διαδικασία της μάθησης. Μελέτες φανερώνουν την ανάγκη δημιουργίας ενός παιδαγωγικού πλαισίου για την εφαρμογή της. Η παρούσα μελέτη διερευνά την επίδραση των συνεργατικών σεναρίων, όταν καθοδηγούν ομάδες μαθητών σε δραστηριότητας ΕΡ. Η έρευνα διεξήχθη σε σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εφαρμόζοντας τα συνεργατικά σενάρια Think Aloud Pair Problem Solving (TAPPS), Jigsaw και Send a Problem. Τα αποτελέσματα βασίζονται στην παρατήρηση, σε ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις των μαθητών και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: (α) η καθοδήγηση των σεναρίων συνεργασίας βοήθησε τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά (β) οι μαθητές δήλωσαν ότι η συνεργασία ήταν καθοριστικός παράγοντας για τη μάθηση (γ) οι μαθητές ανέφεραν καλύτερη κατανόηση των δομών προγραμματισμού από ότι σε τυπικά περιβάλλοντα και (δ) το κίνητρο" να μάθω για να βοηθήσω την ομάδα μου" ήταν σημαντικό για τους μαθητές.
(Πλήθος ανακτήσεων: 29)