Ο Παγκόσμιος Ιστός στην υπηρεσία του κειμενικού "Ιστού": Τρόποι ανάδειξης της κειμενικότητας των λογοτεχνικών κειμένων μέσα από τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών και του Διαδικτύου στην εκπαιδευτική πράξη

Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να δώσει μια νέα προοπτική στη διδασκαλία και ερμηνεία του λογοτεχνικού λόγου. Έτσι, χωρίς να αποκλίνει από το υπάρχον ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών, επιδιώκει να εντάξει στην εκπαιδευτική διαδικασία τη δημιουργική αξιοποίηση του διαδικτύου και των πολυμέσων από τους μαθητές με σκοπό την ανάδειξη της κειμενικότητας των λογοτεχνικών έργων και της πολλαπλής νοηματοδότησής τους. Συγκεκριμένα, αφορά την οπτικοποίηση των ποιητικών εικόνων σε προγράμματα δημιουργίας ταινίας (Windows Live Movie Maker) ή προγράμματα παρουσίασης (Microsoft Power Point) με εικόνες από τον Παγκόσμιο Ιστό. Η πρόταση τεκμηριώνεται με δεδομένα από σύγχρονες θεωρίες και αντιλήψεις για τη γλώσσα, τη λογοτεχνία, τη γνώση και τη μάθηση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 62)