Ο Οπτικοακουστικός Γραμματισμός στο πλαίσιο της διαθεματικής διδασκαλίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Με τελικό στόχο να παρουσιάσει το παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης πρακτικής εφαρμογής νέων διδακτικών προσεγγίσεων εναρμονισμένων με τη φιλοσοφία των νέων προγραμμάτων σπουδών, η εισήγηση αποσαφηνίζει σύντομα την έννοια του οπτικοακουστικού γραμματισμού στην εκπαίδευση μέσα σε ένα διαθεματικό-διαμεσολαβητικό πλαίσιο και ανιχνεύει την πιθανότητα μιας συνολικής ή εν μέρει επαναστοχοθέτησης της διδασκαλίας των συγκεκριμένων μαθημάτων με έμφαση στη χειραφέτηση του μαθητή μέσω μιας ελεύθερης ή μερικώς καθοδηγούμενης διερεύνησης της προσφερόμενης γνώσης-εμπειρίας. Ιχνηλατεί τη σημασία της βιωματικής εμπειρίας και της επικοινωνιακής λειτουργίας του διαγλωσσικού ή/και διαπολιτισμικού διαμεσολαβητή και στη χρήση των ΤΠΕ ως εργαλείου διερεύνησης της γνώσης. Στο καθαρά πρακτικό μέρος, παρουσιάζεται μια διδακτική εφαρμογή, δοκιμασμένη στην τάξη. Παρακολουθούμε τη διερεύνηση της έννοιας της «φιλίας» από μαθητές της Α’ γυμνασίου στο πλαίσιο της διδασκαλίας των μαθημάτων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και των Αγγλικών μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και με πολυποίκιλο υλικό που παρουσιάζεται από διαφορετικά μέσα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 19)