Ο μετασχηματιστικός ρόλος των ΤΠΕ, στο «νέο» τεχνολογικό Λύκειο

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να προσεγγίσει κριτικά την διακήρυξη για το «νέο» Τεχνολογικό Λύκειο και τον μετασχηματιστικό ρόλο της αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ως φορέων της επικείμενης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζει μέσα από ιστορικά, κοινωνικοπολιτικά γεγονότα την προβληματική κατάσταση της ΤΕΕ, η οποία συμβαδίζει και εμπεριέχεται στην έννοια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Στην συνέχεια σχολιάζεται από την μία πλευρά οι άξονες προτεραιοτήτων που προωθεί το ΥΠΔΒΜΘ για την ΤΕΕ με τη δημιουργία του «νέου» Τεχνολογικού Λυκείου, γίνετε λόγος για τη σχέση εξουσίας-εκπαίδευσης μέσω της εκπαιδευτικής πολιτικής που ασκείται σε κάθε εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της ΤΕΕ. Αναδεικνύεται το χάσμα και η προβληματική χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσα από την αξιοποίηση των αξιολογήσεων για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της ΤΕΕ στις ΤΠΕ. Ενώ, από την άλλη πλευρά, επιχειρείται μέσω της Κριτικής Παιδαγωγικής να αναδυθεί ο μετασχηματιστικός, διανοητικός ρόλος των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
(Πλήθος ανακτήσεων: 117)