Ο μετασχηματισμός της Φυσικο-επιστήμης στον Παγκόσμιο Ιστό και στα σχολικά εγχειρίδια

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η σύγκριση του τρόπου μετασχηματισμού της Φυσικο- επιστήμης, στις ιστοσελίδες του Διαδικτύου με εκλαϊκευμένη επιστήμη και ελληνικό περιεχόμενο με αυτόν των σχολικών εγχειριδίων. Ο τρόπος μετασχηματισμού θα σκιαγραφηθεί από το βαθμό επιστημονικής εξειδίκευσης του κώδικα περιεχομένου των εικονικών αναπαραστάσεων και του γλωσσικού κώδικα που περιλαμβάνονται στις σχετικές ιστοσελίδες και σχολικά εγχειρίδια, ώστε να μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για το αν μπορεί να αξιοποιηθεί το υλικό του διαδικτύου όπως αυτό των σχολικών εγχειριδίων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 52)